Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROOKSY.PL

1) Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy prooksy dostępny pod adresem internetowym www.prooksy.pl, prowadzony jest przez Marcin Sobaszek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MS Media Marcin Sobaszek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6423216779, REGON 382914110

2) Definicje

 

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).
 2. Sprzedawca – firma MS Media Marcin Sobaszek z siedzibą w Rybniku (adres siedziby: ul. Sikorek 21, 44-200 Rybnik, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6423216779, REGON 382914110, email: kontakt@prooksy.pl, telefon: 660086758, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://prooksy.pl
 5. Pliki elektroniczne – e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży w postaci pliku elektronicznego do odczytania w odpowiednim urządzeniu elektronicznym (np. komputer osobisty, czytnik e-booków itp.)
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 13. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 15. Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

3) Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) zainstalowany program FlashPlayer.

d) Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności zobowiązany jest do:

 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

g) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4) Usługi i towary

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż internetowa towarów i usług, przy czym Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia także korzystanie z usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu polegających na korzystaniu z funkcjonalności Sklepu, w szczególności polegających na:
  1. udostępnianiu do przeglądania informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym w postaci bloga.
  2. świadczeniu usług mailingowych – Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
  3. zamieszczaniu indywidualnych, subiektywnych wypowiedzi na temat towarów i przebiegu transakcji (np. opinii i pytań), pod warunkiem, że:
  4. Klient zamieszcza wypowiedź dobrowolnie i tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.1994 nr 24 poz. 83).

a) Klient posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

b) wypowiedzi są zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały oraz nie zawierają treści bezprawnych,

c) wypowiedzi nie naruszają obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

2. Każdy towar w Sklepie pochodzi z legalnego źródła i – o ile w opisie towaru nie stwierdzono inaczej – jest fabrycznie nowy i oryginalnie zapakowany.

3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 • podawane są w złotych polskich,
 • zawierają podatek VAT,
 • nie zawierają kosztów dostawy, w tym ewentualnych opłat celnych ponieważ koszty dostawy są zmienne i zależą od miejsca dostarczenia towaru do Klienta, typu przesyłki oraz od wartości i wielkości zamówienia.

4. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, chyba, że klient wybrał niestandardową formę dostawy, która wymaga indywidualnego uzgodnienia między Klientem i Sklepem.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen towarów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, przy czym uprawnienie to nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

5) Składanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklepu zamieszczane są na stronie https://prooksy.pl/ Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie, jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 3. Aby złożone zamówienie Klienta zostało zrealizowane prawidłowo niezbędne jest:

a) dokonanie przez niego wyboru zamawianych towarów lub usług oraz sposobu transportu,

b) dokonanie przez niego wyboru sposobu płatności,

c) podanie adresu dostawy a także adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

d) podanie numeru telefonu kontaktowego

e) podanie aktywnego adresu konta email.

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5. Zamówienia złożone nieprawidłowo, np. zawierające nieprawdziwe, niekompletne lub nieczytelne dane, nie będą realizowane.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail po zakupie w ramach potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.

7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym następującym po dniu:

a) zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy Sklepu w przypadku zapłaty przelewem tradycyjnym

b) otrzymania potwierdzenia realizacji płatności wystawionej przez operatora płatności w przypadku płatności internetowej

c) złożenia zamówienia w przypadku zapłaty „za pobraniem”

8. W trakcie realizacji zamówienia, Sklep może wysłać Klientowi na wskazany przez niego w zamówieniu adres email automatyczne lub ręczne informacje dotyczące zamówienia, np. zmiany statusu lub ewentualnych problemów z realizacją, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sposób Płatności

 1. Płatność tytułem umowy sprzedaży Produktu może być dokonana za pomocą tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy
 2. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A.
 3. PayNow
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

Zmiany w zamówieniach.

Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu lub anulować całe zamówienie do momentu przekazania zamówienia do pakowania. Zmiany można wprowadzać mailowo lub telefonicznie (aktualne dane kontaktowe dostępne są w linku Kontakt).

 

Dostawy

 1. Dostawa realizowana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
 2. Wysyłka zamówień realizowana jest poprzez firmę kurierską.
 3. Dostawy są realizowane wyłącznie na terenie Polski
 4. O ile w potwierdzeniu wpłynięcia zamówienia nie stwierdzono inaczej, koszty przesyłki pokrywa Klient. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju dostawy oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link Wysyłka i dostawa.

6) Kontakt ze sklepem

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@prooksy.pl) numer telefonu 660 086 758 oraz poczta tradycyjna (ul. Sikorek 21, 44-200 Rybnik), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z prooksy.pl. Klienci mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

7) Reklamacje dotyczące prooksy.pl

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące zakupu Produktu, Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@prooksy.pl.
 2. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar i usługi bez wad.
 3. Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora towaru lub usługi) lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
 5. Zaleca się, aby Klient zawsze sprawdzał stan towaru w czasie dostawy. Sprawdzenie zawartości paczki w obecności doręczyciela jest bezpłatne i należy do jego obowiązków. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania i/lub jego zawartości, Klient ma prawo żądać od doręczyciela przesyłki, sporządzenia protokołu szkody. Doręczyciel ma obowiązek dysponować stosownym formularzem protokołu szkody.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia do Sklepu, a jeśli zostanie uznana przez Sklep za uzasadnioną, zostanie zrealizowana niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jej wpłynięcia do Sklepu, chyba, że zaistnieją okoliczności uzasadniające wydłużenie powyższych terminów.
 7. Konsument ma 14 dni od odebrania przesyłki na zgłoszenie reklamacji dotyczącej zakupionego produktu.

8) Zwroty i prawo odstąpienia od umowy.

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

6. Sklep zwróci Klientowi konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta płatność za zwracany towar, w tym zwykły koszt dostarczenia towaru Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 7 poniżej.

7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

8. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zaistnienia tych okoliczności.

10. W wyjątkowych sytuacjach, strony mogą ustalić inną formą wykonania przelewu zwrotnego.

11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

10) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Usługobiorca nie ma prawa kopiować, modyfikować, adaptować, tłumaczyć lub rozpowszechniać Serwisu Internetowego, ani Produktów, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11) Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Umowy zawierane poprzez prooksy.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu, o ile nie pozostają w sprzeczności aktualnym porządkiem prawnym.

 

Dziękujemy za uważną lekturę! W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt. Zespół prooksy.pl

12) Załącznik do regulaminu – NOTA PRAWNA

 1. Zawartość serwisu internetowego Sklepu www.prooksy.pl w całości podlega ochronie praw autorskich. Żadna część ani całość treści zawartych na stronach internetowych Sklepu nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji), włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody firmy MS Media Marcin Sobaszek. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części bez zgody firmy MS Media Marcin Sobaszek z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
 2. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych. znaki firmowe i towarowe lub inne zarejestrowane oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych Sklepu www.prooksy.pl w celu prezentacji towaru należą do ich właścicieli i podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z p. zm.).
 3. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych Sklepu www.prooksy.pl, w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.